Proč provádět revize

Proč se provádějí výchozí revize?
Elektrické instalace jako celek obecně nejsou výrobkem, na který se vztahuje zákon č. 22/1977 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Jsou sestaveny z řady výrobků, a přestože ty všechny by měly vyhovovat z hlediska bezpečnosti, nemusí být elektrická instalace z těchto výrobků sestavená zcela bezpečná.

Proč může být elektrická instalace nebezpečná?

Rozdělení závad zjištěných při revizích

Opatření proti zjištěným nedostatkům

Co je účelem zprávy o pravidelné revizi?

Je možné připustit závady u výchozí revize?

Kdo má odpovědnost za zařízení a instalaci?

Kdo provádí revize elektrických zařízení?

Co se vlastně podle ČSN 33 2000-6 reviduje?

Jaká bezpečnost se podle ČSN 33 2000-6 ověřuje?

Co to znamená?

Z čeho revize elektrické instalace sestává?

Řazení zkoušek z hlediska bezpečnosti

Ochrana automatickým odpojením

K uvedeným podmínkám se vztahují:

Impedance smyčky Zs v síti TN musí (jak vyplývá ze základního vzorce v 411.5.4 ČSN 33 2000-4-41:2000) během poruchy vyhovovat této nerovnosti:

Zs = Uo / Ia

respektive

Zsm = Uo / 1,5 . Ia

 Rozdělení závad zjištěných při revizi:

  1. Závady bezprostředně ohrožující

Tedy ty závady, které bezprostředně ohrožují bezpečnost provozu elektrického zařízení a jeho obsluhu a provoz úrazem elektrickým proudem, požárem nebo havárií.

Také existovala jedna teorie, která říkala, že musí být minimálně dvě indície, z nichž každá může způsobit bezprostřední ohrožení sama o sobě.

 

Jen pro příklad: Poškozená živá část a nechráněná neživá část v prostorách mokrých.

 

  1. Závady ohrožující

Tedy ty závady, které sice ohrožují bezpečnost provozu elektrického zařízení, ale lze zvláštními opatřeními toto nebezpečí minimalizovat nebo odložit. Viz podobná teorie jako v předchozím textu, jen postačuje pouze jedna indície bezprostředně ohrožující.

 

  1. Závady neohrožující

Takové závady, které sice odporují příslušným požadavkům norem i předpisů, ale jejich vliv na bezpečnost není bezprostřední. Patří sem závady spíše formálního charakteru.

 

  1. Kombinace závad podle oddílu A, B a C

Závady, které ve svém souhrnu zvyšují ve výsledku svoji nebezpečnost, ač samy o sobě nepatří mezi závady kategorie A či B, či dokonce C.