Kdo může provádět revize

Od platnosti zákona o inspekci práce 251/2005 Sb. není možné provádět revize vyhrazených elektrických zařízení (jimiž jsou dle stávající dikce právního předpisu i běžné elektrické spotřebiče) bez osvědčení, případně oprávnění, vydaného státním odborným dozorem. V současné době je takovým osvědčením výhradně osvědčení revizního technika kvalifikace alespoň E4! Dosavadní praxe firemních elektrikářů s kvalifikací do §8 vyhlášky 50/1978 Sb. již není možná!!!. Pokuta činí až 2 mil. Kč.

 

Do děje vstoupil zákon o inspekci práce č. 251/2005 Sb s účinností od 1. července 2005

citace:

§ 20 Přestupky na úseku vyhrazených technických zařízení -
v odst. 1 písm. b) obsahuje ustanovení, že fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku bezpečnosti vyhrazených technických zařízení tím, že bez oprávnění nebo osvědčení na provádění prohlídek, revizí či zkoušek provádí ve stanovených termínech tuto činnost. Za přestupek je v odstavci 2 možno uložit pokutu až do výše 2 mil. Kč.

§ 33 Správní delikty právnických osob na úseku vyhrazených technických zařízení
v odst. 1 písm. b) uvádí, že právnická osoba se dopustí správního deliktu na úseku vyhrazených technických zařízení tím, že bez oprávnění nebo osvědčení na provádění prohlídek, revizí nebo zkoušek provádí ve stanovených případech tuto činnost. I zde je v odst. 2 možno uložit pokutu do výše 2 mil. Kč.